Uitgebreide privacy verklaring

1. Algemeen

WSV Milieu 2000 vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WSV Milieu 2000 vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 2. verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WSV Milieu 2000 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WSV Milieu 2000 vzw
Zetel: Koning Albertlaan 122, 3920 Lommel
Emailadres: fredkemps@hotmail.com
Telefoon: +32 (0)486 61 53 47

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WSV Milieu 2000 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WSV Milieu 2000 vzw (uitvoering overeenkomst)
 2. Het versturen van het clubblad en de uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 3. Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 1. Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 2. Rijksregisternummer
 3. Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 1. Bestuursleden van de vereniging
 2. De sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw
5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Momenteel zijn er geen derde partijen (verwerkers) waaraan persoonsgegevens verstrekt worden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming – hetzij schriftelijk hetzij per mail – is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

WSV Milieu 2000 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WSV Milieu 2000 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan één jaar na het laatste gebruik, dit om laattijdige lidgeld inningen mogelijk te maken.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 1. Alle personen die namens WSV Milieu 2000 vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. De federatie Wandelsport Vlaanderen vzw zorgt voor back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw test en evalueert regelmatig deze maatregelen;
 4. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

WSV Milieu 2000 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/06/2018.